शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणी झाल्या नंतर त्याच दिवशी मुलाखती घेण्यात येणार आहे.                                                                                                                                                    कागदपत्र पडताळणीचा व मुलाखतीचा दिनांक संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. सदर वेळापत्रकात अंशतः बदल होऊ शकतो.