लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी                                                     शिपाई पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी                                                         लिपिक टंकलेखक पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी क्र ०२