लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी                                                        शिपाई पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी                                                         लिपिक टंकलेखक पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी क्र ०२