शिपाई पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी                                                         लिपिक टंकलेखक पदावर नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांची यादी क्र ०२