लघुलेखक (क. श्रे.) व वाहनचालक या पदांच्या व्यावसायिक चाचणी व मौखिक चाचण्यांचे वेळा पत्रक पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहे व सदर चाचण्यांचे सुधारित वेळा पत्रक नंतर संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल                                                                                      शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणी झाल्या नंतर त्याच दिवशी मुलाखती घेण्यात येणार आहे.                                                                                                                                                    कागदपत्र पडताळणीचा व मुलाखतीचा दिनांक संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. सदर वेळापत्रकात अंशतः बदल होऊ शकतो.